Algemene Voorwaarden Bit and Bytes

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BIT AND BYTES GEVESTIGD OP
DE DROOGMAKERIJ 33-F, 1851LX, HEILOO.
KANTOORHOUDENDE OP: DE DROOGMAKERIJ, 1851 LX, HEILOO.
ARTIKEL 1: WERKINGSSFEER / DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden / leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van service en/of levering en/of plaatsing van goederen.
1.2. Opdrachtnemer: Het bedrijf, handelende onder de naam Bit and Bytes, gevestigd te Heiloo.
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot het
verrichten van service en/of levering en/of (ver)plaatsing van goederen, waaronder computer
apparatuur en/of overige ICT apparatuur.
1.4. Service: de opdrachtnemer verricht op periodieke basis de service van laptops, desktops, wifi
apparatuur en andere genoemde services in de overeenkomst.
1.5. Goederen: Geleverde apparatuur voor gebruik door de opdrachtgever.
1.6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en alle
leveringen c.q. overeenkomsten met Bit and Bytes, van welke aard dan ook en hoe dan ook
genaamd.
1.7. In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder “afnemer” verstaan iedere wederpartij
die met Bit and Bytes een overeenkomst aangaat.
1.8. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door Bit and Bytes schriftelijk zijn bevestigd.
1.9. Alle toegestuurde offertes zijn 30 dagen geldig vanaf de dag van ontvangst.
ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMSTEN
2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Bit and Bytes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders is vermeld en zijn gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens. Aanbiedingen en/of
offertes van Bit and Bytes kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan afnemer tot het
doen van een aanbod.
Indien afnemer de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan Bit and Bytes tot het
aangaan van een overeenkomst. Bit and Bytes heeft steeds het recht om zonder opgaaf van
reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.
2.2. Een overeenkomst tussen Bit and Bytes en afnemer komt pas tot stand nadat Bit and Bytes
een aanbod van afnemer tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt
bedoeld, mondeling en/of schriftelijk heeft aanvaard. Dit kan via WhatsApp, E-mail bevestiging
en/of door betaling van een factuur voor betreffende levering(en).
2.3. Een overeenkomst tussen Bit and Bytes en afnemer komt, indien door Bit and Bytes geen
offerte is afgegeven, eveneens tot stand doordat afnemer een opdracht heeft verstrekt en Bit and
Bytes uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan die opdracht. De inhoud van de
overeenkomst wordt in dat geval geacht te zijn weergegeven op de factuur die Bit and Bytes ter
zake de door haar uitgevoerde opdracht aan afnemer heeft verzonden.
ARTIKEL 3: PRIJZEN
3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld geldende prijzen van Bit and Bytes zoals vermeld
op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende, door Bit and Bytes
gehanteerde prijslijst in euro’s en exclusief BTW.
3.2. De door Bit and Bytes afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die
gelden op de datum van bestelling. Hierin zijn vervat alle kosten ten aanzien van materiaal,
personeel en gebruik van de apparatuur, alsmede kosten van derden. Eventuele meerkosten
zullen door Bit and Bytes tijdig aan afnemer worden kenbaar gemaakt.
3.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen
de datum van bestelling en de datum van levering, heeft Bit and Bytes het recht de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de
kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de bestelling c.q.
bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake
geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen
prijs af dan heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden voor specifiek
hetgeen bestelde. Bit and Bytes is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.
3.4. Indien op verzoek van afnemer door Bit and Bytes een uitgebreide offerte wordt gemaakt of
de tot stand gekomen overeenkomst wordt gewijzigd, dan is afnemer gehouden om de door Bit
and Bytes in dat verband gemaakte kosten aan te voldoen, ook wanneer afnemer de offerte niet
accepteert.
3.5. De kosten van verzending, invoer- en/of uitvoerrechten, belastingen, verzekeringen en overige
kosten van vervoer in de ruimste zin des woord, komen steeds voor rekening van afnemer. Indien
emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De
noodzaak van emballage
wordt uitsluitend door Bit and Bytes beoordeeld.
ARTIKEL 4: ABONNEMENTEN
4.1. Een abonnement bij Bit and Bytes bestaat uit abonnement om van onze diensten gebruik te
maken.
4.2. Abonnementen worden aangegaan voor een minimumduur van 24 maanden. Daarna wordt
het abonnement automatisch verlengd voor dezelfde duur. Tijdens de minimumduur van 24
maanden kunnen opzeggingen plaatsvinden tegen het einde van de minimumduur, met een
opzegtermijn van één kwartaal. Vanaf drie maanden voor het einde van de minimumduur kan op
elk gewenst moment opgezegd worden met de opzegtermijn van één kwartaal. Opzeggingen
kunnen door middel van een (digitale) brief aan Bit and Bytes, afdeling Annuleringen, De
Droogmakerij 33-F, postcode 1851LX Heiloo worden verstuurd of per e-mail aan
info@BitAndBytes.nl ovv Annulering en de omschrijving welke dienst(en) opgezegd worden en
per wanneer.
Je kunt steeds op dezelfde manier opzeggen als je de overeenkomst bent aangegaan, dus als je
per mail een overeenkomst ben aangegaan, mag je deze ook per mail opzeggen. Bit and Bytes
kan en mag een abonnement onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde manieren als jij
opzeggen.
4.3. Wanneer een abonnement eindigt, worden alle vorderingen van Bit and Bytes op jou
(bijvoorbeeld wat nog aan rekeningen betaald dient te worden) direct opeisbaar. Wanneer Bit and
Bytes een abonnement beëindigt, bijvoorbeeld omdat de rekeningen niet op tijd betaalt worden, is
Bit and Bytes gerechtigd een schadevergoeding in rekening te brengen die gebaseerd is op de
resterende termijnen, inclusief administratiekosten.
4.4. Bit and Bytes mag het abonnement meteen beëindigen als jij schuldsanering of surseance
van betaling hebt aangevraagd of die aan de opdrachtgever is verleend, als er faillissement wordt
aanvraagt of u failliet bent verklaard, als de verplichting(en) onder betreffende overeenkomst niet
na worden gekomen of als de overeenkomst op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor
die bedoeld is.
4.5. Bit and Bytes kan haar rechten en verplichtingen uit het abonnement overdragen. Behalve in
geval van overdracht van (een deel van) Bit and Bytes, heeft de Klant in geval van overdracht het
recht het abonnement op te zeggen.
ARTIKEL 5: BETALING
5.1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 8 dagen na
factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer
NL96INGB0006365372 van de ING ten name van Bit and Bytes te Heiloo ovv het betreffende
factuurnummer.
5.2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder
dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van
minimaal 5% per maand. Zodra afnemer in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige)
vorderingen van Bit and Bytes op afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van
die vorderingen het verzuim in
zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Bit and
Bytes is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met afnemer
gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare
vorderingen is ontvangen.
5.3. Indien afnemer in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan
komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de
verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw.
5.4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van afnemer of
wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van afnemer wordt
uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen
alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van afnemer uit hoofde van enige
overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Bit and Bytes is alsdan bevoegd om de uitvoering van
enige met afnemer gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding
van die overeenkomst. Eventueel is Bit and Bytes gemandateerd om, bij uitblijven betaling(en)
over te gaan tot in beslaglegging van computer (rand)apparatuur.
5.5. De rechter te Alkmaar bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan
tussen afnemer en Bit and Bytes kennis te nemen. Bit and Bytes blijft echter bevoegd het geschil
aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van afnemer.
ARTIKEL 6: LEVERING
6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af kantoor, werkplaats,
magazijn of winkel, zulks ter keuze van Bit and Bytes maar in overleg met de Afnemer.
6.2. Als tijdstip van levering geldt de datum waarop Bit and Bytes de goederen heeft verzonden.
Als plaats van levering geldt de plaats van verzending.
6.3. Bit and Bytes zal in haar offerte c.q. in de bevestiging van de overeenkomst aangeven
wanneer levering plaats zal vinden, c.q. in overig contact met Afnemer.
6.4. Indien het product door Bit and Bytes bij afnemer worden bezorgd is Bit and Bytes gerechtigd
de bezorgkosten in rekening te brengen.
6.5. Het is Bit and Bytes toegestaan bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien Bit and
Bytes van die mogelijkheid gebruikt maakt is Bit and Bytes bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te
factureren.
6.6. De door Bit and Bytes opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benaderingen zijn nimmer
fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Bit and Bytes door afnemer schriftelijk in gebreke te
worden gesteld en dient Bit and Bytes een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om
alsnog te leveren, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere
termijn rechtvaardigen.
6.7. Overschrijding van de hiervoor in lid 2 en lid 4 genoemde termijnen geeft afnemer niet het
recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.
ARTIKEL 7: AFNAMEVERPLICHTING
7.1. Afnemer is verplicht de door hem/haar bestelde zaken af te nemen op het moment dat deze
door Bit and Bytes worden afgeleverd. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken door
Bit and Bytes voor rekening en risico van afnemer worden opgeslagen-. Bit and Bytes zal de
goederen gedurende 3 weken aldus opslaan. Worden de goederen gedurende deze periode niet
door afnemer opgehaald, dan is afnemer gehouden om het totaalbedrag dat hij bij afname van de
goederen verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten van opslag, eventueel vervoer en
uurloon voor (retour) reistijd aan Bit and Bytes te voldoen, zulks zonder dat Bit and Bytes nog
gehouden is tot levering van de goederen.
ARTIKEL 8: RISICO TRANSPORT
8.1. Alle goederen en materialen zijn vanaf het ogenblik van verzending voor risico van afnemer.
Ook wanneer Franco levering is overeengekomen, is afnemer zelf aansprakelijk voor alle schade,
zoals transport- brand- en waterschade, diefstal of verduistering, die tijdens het vervoer ontstaat
of wordt geleden. Bij aankomst van de goederen dient afnemer zich te overtuigen van de staat
waarin de goederen zich bevinden. Bij eventuele zichtbare schade dient de afnemer zich steeds
direct tot de vervoerder te wenden.
ARTIKEL 9: RECLAMES
9.1. Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten)
onderzoeken. Hierbij dient afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen
die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
9.2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door afnemer binnen 5 dagen na levering schriftelijk
aan Bit and Bytes te worden gemeld.
9.3. Niet zichtbare gebreken dienen door afnemer binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na levering aan Bit and Bytes schriftelijk te worden gemeld.
9.4. Indien afnemer een klacht terecht heeft geuit, heeft Bit and Bytes de keuze het afgekeurde
product voor rekening van Bit and Bytes te repareren of vervangen, hetzij afnemer te crediteren
voor een bedrag gelijk aan de door Afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Bit
and Bytes is in dit geval niet gehouden om enige door afnemer geleden schade te vergoeden.
9.5. Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onvakkundig gebruik, reparaties door
derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening
en risico van afnemer komt, dan worden de kosten ter zake die reparaties afzonderlijk aan
afnemer in rekening gebracht.
9.6. Indien afnemer binnen de hiervoor in lid 2 of lid 3 genoemde termijn geen melding van enige
gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd.
9.7. Indien goederen zijn gemonteerd, zijn deze geaccepteerd:
Bij reclamatie na plaatsing is Bit and Bytes in dit geval niet gehouden om enige door afnemer
geleden schade te vergoeden.
ARTIKEL 10: GARANTIE EN REPARATIE
10.1. Voor geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde
garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door Bit and Bytes uitdrukkelijk geen garantie
verstrekt.
10.2. Goederen welke eventueel ter garantiebeoordeling of reparatie door afnemer aan – Bit and
Bytes worden toegezonden, dienen Franco aan Bit and Bytes te worden verzonden. Over het
eventueel toekennen van een garantieclaim wordt uitsluitend door Bit and Bytes beslist.
10.3. Gerepareerde goederen worden door Bit and Bytes onder rembours teruggezonden,
ongeacht of het een reparatie onder garantie betreft of niet.
10.4. Vallen de goederen niet onder enige garantie, dan is Bit and Bytes gerechtigd om de kosten
van reparatie bij afnemer in rekening te brengen.
10.5. Iedere garantie vervalt indien de ontstane schade een gevolg is van onvakkundig gebruik,
reparaties door afnemer of door (afnemer ingeschakelde) derden, het gebruik van verkeerde
accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van afnemer komt.
ARTIKEL 11: RISICO EN OPSLAG
11.1. Tenzij Bit and Bytes schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken voor
rekening van de afnemer vanaf het moment van levering.
11.2. Indien de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen
voor rekening en risico van afnemer opgeslagen.
11.3. Indien afnemer achterstallig is in het betalen van enig bedrag aan Bit and Bytes,-is Bit and
Bytes gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en de levering
uit te stellen tot alle vervallen termijnen zijn betaald.
ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1. Alle door Bit and Bytes aan afnemer geleverde zaken blijven onvervreemdbaar eigendom
van Bit and Bytes tot het moment waarop alle huidige en toekomstige vorderingen van Bit and
Bytes op afnemer, uit welken hoofde dan ook en met inbegrip van rente en kosten, volledig aan
Bit and Bytes zijn betaald. Indien op enigerlei wijze de eigendomsrechten van Bit and Bytes
dreigen te worden geschaad, onder meer door beslaglegging, aanvraag van faillissement of
surséance van betaling is afnemer gehouden om Bit and Bytes daaromtrent direct in te lichten.
12.2. Door Bit and Bytes geleverde zaken, die krachtens lid1 onder het eigendomsvoorbehoud
vallen, mogen door afnemer niet worden doorverkocht. afnemer is voorts niet bevoegd om deze
zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.
12.3. Afnemer verleent Bit and Bytes reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die
plaatsen te betreden waar zich zaken van Bit and Bytes bevinden teneinde haar
eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.
12.4. Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet
zal doen is Bit and Bytes gerechtigd om de afgeleverde zaken waar op het in lid 1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaken voor afnemer houden, weg te
halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op
straffe van een boete van € 2.500,– per
overtreding.
ARTIKEL 13: MONSTERS EN MODELLEN
13.1. Indien door Bit and Bytes een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit
vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te
leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was
vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of
voorbeeld.
ARTIKEL 14: GEHEIMHOUDING
14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie, dit op straffe
van verbeurte van een direct opeisbare boete ad € 25.000,– per overtreding.
ARTIKEL 15: EXPORTVERBOD
15.1. Alle door Bit and Bytes geleverde goederen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door
afnemer in het overeengekomen land van levering. Het is afnemer niet toegestaan de door Bit
and Bytes geleverde goederen buiten dat land van levering op de markt te brengen, mits expliciet
overeengekomen. Doorverkoop en/of ander gebruik van de goederen en de daaraan verwante
technologie en documentatie
door afnemer geschiedt volledig voor eigen rekening en risico van afnemer. Bit and Bytes
aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
ARTIKEL 16: ANNULERING
16.1. Indien afnemer een reeds met Bit and Bytes gesloten overeenkomst c.q. een reeds aan Bit
and Bytes verstrekte opdracht intrekt en/of annuleert is afnemer, naast een vergoeding voor de
door Bit and Bytes reeds gemaakte kosten, de volgende bedragen aan Bit and Bytes verschuldigd:
– tot 6 weken voor
aanvang 10 % van de totale prijs;
– tot 4 weken voor aanvang 25 % van de totale prijs; – tot 4 weken voor aanvang 35 % van de
totale prijs;
– tot 2 weken voor aanvang 45 % van de totale prijs; – tot 1 week voor aanvang 75 % van de
totale prijs; –
minder dan 1 week voor aanvang tussen de 75 % en 95 % van de totale prijs, zulks afhankelijk van
het moment waarop annulering plaatsvindt.
16.2. Door de afnemer reeds betaalde bedragen worden bij annulering in geen geval
gerestitueerd.
ARTIKEL 17: ONTBINDING
17.1. In de navolgende gevallen heeft Bit and Bytes het recht om alle met afnemer gesloten
overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele
schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd haar rechten, in het bijzonder
het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder
begrepen:
– Indien afnemer aan een of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Bit and
Bytes gesloten overeenkomst niet, niet correct, dan wel niet tijdig voldoet;
– Indien afnemer surséance van betaling aanvraagt;
– Indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
– Indien afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert
of stillegt;
– Indien op zaken van afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
17.2. Als Bit and Bytes de ontbinding heeft ingeroepen is de vordering van Bit and Bytes,
vermeerderd met renten, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.
ARTIKEL 18: INTELLECTUELE EIGENDOM
18.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle, in het kader van de overeenkomst
ontwikkelde of geleverde Diensten en/of Werken, berusten uitsluitend bij Bit and Bytes of diens
licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet
overeengekomen kunnen rechten overgedragen
worden aan afnemer. Dit zal altijd schriftelijk overeengekomen dienen te worden, na eventueel
aangeboden offerte vanuit Opdrachtnemer (Bit and Bytes).
18.2. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de
strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal
afnemer de werken of andere resultaten van diensten materialen niet verveelvoudigen of
openbaar maken. Ieder gebruik,
verveelvoudiging of openbaarmaking van de (geoffreerde) materialen dat buiten de strekking van
de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het
auteursrecht. Afnemer zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare
boete van € 50.000,- per inbreuk makende handeling betalen aan Bit and Bytes. Dit doet niets af
aan het recht van
Bit and Bytes om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te
mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
18.3. Afnemer is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt.
Dit zal altijd schriftelijk overeengekomen dienen te worden, na eventueel aangeboden offerte
vanuit Opdrachtnemer (Bit and Bytes).
18.4. Bit and Bytes zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, documentatie,
netwerktekeningen et cetera) van geleverde Werken aan Afnemer ter beschikking stellen na
betaling van de betreffende factuur en/of facturen en enkel op expliciet verzoek van Afnemer.
Eventueel te spenderen uren t.b.v. het opstellen van documentatie, kunnen op nacalculatie in
rekening worden gebracht. Dit naar inzicht van Bit and Bytes.
18.5. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen
en/of te wijzigen en/of te vermenigvuldigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk
karakter en geheimhouding van de
materialen.
ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID
19.1. Bit and Bytes is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke
Afnemer als gevolg van of in verband met deze overeenkomst beweert te hebben geleden.
19.2. Indien Bit and Bytes ,ondanks het geen hiervoor in lid 1 wordt bepaald, toch aansprakelijk is
voor enige door Afnemer geleden schade, is het bedrag waarvoor Bit and Bytes aansprakelijk is
beperkt tot maximaal het bedrag ter hoogte van het door Afnemer verschuldigde factuurbedrag
ter zake de levering welke de schade heeft veroorzaakt.
19.3. Bit and Bytes is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bit and Bytes aan de
overeenkomst te laten beantwoorden;
– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover Afnemer
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
19.4. Bit and Bytes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
19.5. Bit and Bytes is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door
medewerkers van Afnemer of door Afnemer ter beschikking gestelde personen om
monteurs/medewerkers van Bit and Bytes te helpen bij het monteren of onderhouden van de
geleverde producten.
19.6. Afnemer vrijwaart Bit and Bytes voor eventueel aanspraken van derden die verband houden
met de
tussen Afnemer en Bit and Bytes gesloten overeenkomst.
19.7. In geval van een samenwerkingsverband tussen (onder)aannemers, 3e partijen, etcetera,
waarbij Bit and Bytes een aanbieding cq dienstverlening in samenwerking met een
(onder)aannemer cq 3e partij aangeboden hebben bij u, staat dit uitdrukkelijk omschreven in de
aangeboden offerte cq dienstomschrijving. Afnemer vrijwaart Bit and Bytes voor eventueel
aanspraken van derden die verband
houden met de tussen Afnemer en Bit and Bytes gesloten overeenkomst.
ARTIKEL 20: INDEXERINGSBEPALINGEN
20.1. Indexering kan ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst plaatsvinden. Indexering geschiedt aan de hand van een
van de volgende indexen: Consumentenprijsindex (CPI): De CPI is de belangrijkste maatstaf voor
de inflatie. De index laat het prijsverloop zien van goederen en diensten die consumenten
aanschaffen. Waaronder dagelijkse
boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies.
Dienstenprijsindex (DPI): Deze index laat het prijsverloop zien van diensten in Nederland.
Indexcijfers cao-lonen: Inclusief bijzondere beloningen. Deze index gaat over de gemiddelde
loonontwikkeling van alle cao’s in Nederland.
Producentenprijsindex (PPI): Deze index laat de gemiddelde prijsontwikkeling zien van
afzetprijzen, invoerprijzen en industrieproducten. Binnen deze prijsindexen bepaalt Bit and Bytes
vervolgens de specifieke goederen, diensten en/of
sectoren.
20.2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende
hoogte van loonkosten, sociale premies en overheidslasten, opslag- en transportkosten en
assurantiepremie, grondstoffen- en andere kosten.
20.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen ingaande 1 januari van ieder
kalenderjaar – zo nodig achteraf – te indexeren overeenkomstig de door het centraal bureau voor
de statistiek (CBS) gepubliceerde maand consumentenprijsindexcijfer (CPI), bijvoorbeeld de
reeks alle huishoudens. Hierbij
wordt de reeks 2000=100 gehanteerd, tenzij opdrachtnemer voor een recentere reeks kiest. De
gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs per 1 januari, vermenigvuldigd met het indexcijfer
voor de
maand die vier maanden eerder ligt (september) en gedeeld door het indexcijfer van de maand
die 16 maanden eerder ligt (september, één jaar eerder). Opdrachtnemer heeft het recht om in het
kader van de indexering een lager indexeringsbedrag toe te passen dan het indexeringsbedrag
dat correspondeert met de uitkomst van voormelde formule.
20.4. In plaats van de indexering van het vorige lid heeft opdrachtnemer het recht op een hogere
prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen als gevolg van branche gerelateerde
kostenstijgingen, per 1 januari of per andere datum.
20.5. De opdrachtnemer factureert op basis van de met de opdrachtgever gesloten
overeenkomst en de hierin vermelde omvang van de leveringen. Feitelijke afwijkingen ten aanzien
van de overeengekomen omvang van de leveringen leidt niet tot aanpassing van het te factureren
bedrag tenzij de omvang van de
leveringen meeromvattend is dan in de overeenkomst vermeld.
20.6. Ingeval de opdrachtgever meer verbruiksartikelen/vullingen gebruikt ten opzichte van de in
de overeenkomst vermelde omvang, zal dit meerverbruik in rekening worden gebracht tegen de
prijzen als welke gelden op het moment dat dit meerverbruik in rekening wordt gebracht
overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.5.
20.7. Opdrachtnemer is verplicht in geval van een prijsverhoging zoals in dit artikel genoemd de
opdrachtgever voorafgaand te informeren indien dit telkens meer dan 5% bedraagt.
20.8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, indien naderhand blijkt dat er niet correcte prijsafspraken zijn overeengekomen,
bijvoorbeeld als gevolg van miscalculatie.
20.9. Indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft verkregen voor vrij verbruik van
verbruiksgoederen, evalueert opdrachtnemer na verloop van één jaar. Mocht dit verbruik afwijken
dan kan dit prijsconsequenties hebben voor de opdrachtgever.
ARTIKEL 21: OVERMACHT
21.1. De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij
daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een
omstandigheid, die niet te wijten is aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een
als in de vorige zin bedoelde nietverwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van de
opdrachtnemer en/of derden die de opdrachtnemer voor uitvoering van de overeenkomst
inschakelt. (Overmacht in de zin van art 6:75BW).
21.2. In geval van overmacht van de zijde van de opdrachtnemer worden haar verplichtingen
opgeschort. Wanneer de overmacht situatie van de opdrachtnemer langer dan 90 dagen heeft
geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te
beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar
verhouding afgerekend.
ARTIKEL 22: PRIVACYBESCHERMING
22.1. Alle gegevens die Afnemer aan Bit and Bytes doorgeeft worden door Bit and Bytes
opgeslagen en in eigen of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in
het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen
en klantenbeheer.
22.2. Op schriftelijk verzoek van de Afnemer zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter
inzage worden verstrekt. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie
worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Dit dient ten alle tijden schriftelijk
aangevraagd te worden incl. een kopij id bewijs.
22.3. Bit and Bytes verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking geen
gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
ARTIKEL 23: BIJZONDERE VOORWAARDEN TER ZAKE VAN VERHUUR/LENEN APPARATUUR
23.1. Bit and Bytes is slechts aansprakelijk voor door Afnemer gelden schade, voor zover deze
door de bij het aangaan van de huur/leen afgesloten verzekering wordt gedekt.
23.2. Huurprijzen van Bit and Bytes zijn exclusief BTW en verzekeringskosten. De huurprijs wordt
verhoogd met de uitvoeringskosten (o.a. voor transport, opstelling en aansluiting van de
apparatuur). Tenzij anders overeengekomen wordt de apparatuur door ons vervoerd. Huurprijzen
van apparatuur bij volgdagen gelden alleen voor een ononderbroken huurtermijn. Eventuele door
Bit and Bytes ten behoeve van de verhuurde apparatuur te bewijzen diensten worden op basis van
nacalculatie in rekening gebracht. Bit and Bytes behoudt zich te allen tijde het recht voor een
gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen van de overeengekomen huurprijs.
23.3. Bit and Bytes heeft in geval van een huurovereenkomst/het lenen van apparatuur te allen
tijde het recht de huurovereenkomst op te schorten, te beëindigen of te ontbinden. Een voorbeeld
wanneer hiervan sprake kan zijn, is de situatie waarin de locatie waar de geleverde goederen
moeten worden afgeleverd,
niet voldoet aan de in de offerte afgesproken vereisten van de locatie. Ook heeft Bit and Bytes het
recht om aanvullende vereisten te stellen aan de locatie, wanneer op locatie blijkt dat deze op
eenvoudige wijze geschikt kan worden gemaakt.
23.4. Bit and Bytes is gerechtigd meerkosten ten gevolge van bovenstaande door te berekenen
aan Afnemer.
ARTIKEL 24: TOEPASSELIJK RECHT
24.1. Op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met Bit and Bytes hoe dan
ook genaamd en uit welken hoofde dan ook is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
ARTIKEL 25: BEVOEGDE RECHTER
25.1. De rechtbank te Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen welke
voortvloeien uit de met Bit and Bytes gesloten overeenkomsten.
ARTIKEL 26: WIJZIGING EN VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN
26.1. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te
Alkmaar. Bit and Bytes staat wel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder KVK
nr. 89943007.
26.2. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar via de internetsite van Bit and Bytes,
https://www.BitAndBytes.nl Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
26.3. Deze versie is van 7 januari 2022 en zal jaarlijks worden herzien c.q. aangepast.