Algemene Voorwaarden Bit and Bytes

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BIT AND BYTES GEVESTIGD OP
DE DROOGMAKERIJ 33-F, 1851LX, HEILOO.
KANTOORHOUDENDE OP: DE DROOGMAKERIJ, 1851 LX, HEILOO.

ARTIKEL 1: WERKINGSSFEER / DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden / leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot
het verrichten van service en/of levering en/of plaatsing van goederen.
1.2. Opdrachtnemer: Het bedrijf, handelende onder de naam Bit and Bytes, gevestigd te Heiloo.
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot het verrichten
van service en/of levering en/of (ver)plaatsing van goederen, waaronder computer apparatuur en/of
overige ICT apparatuur.
1.4. Service: de opdrachtnemer verricht op periodieke basis de service van laptops, desktops, wifi
apparatuur en andere genoemde services in de overeenkomst.
1.5. Goederen: Geleverde apparatuur voor gebruik door de opdrachtgever.
1.6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en alle
leveringen c.q. overeenkomsten met Bit and Bytes, van welke aard dan ook en hoe dan ook
genaamd.
1.7. In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder “Afnemer” verstaan iedere wederpartij die met
Bit and Bytes een overeenkomst aangaat.
1.8. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen en door Bit and Bytes schriftelijk zijn bevestigd.
1.9. Alle toegestuurde offertes zijn 30 dagen geldig vanaf de dag van ontvangst.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Bit and Bytes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld en zijn gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens. Aanbiedingen en/of offertes van Bit
and Bytes kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan Afnemer tot het doen van een aanbod.
Indien Afnemer de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan Bit and Bytes tot het aangaan van
een overeenkomst. Bit and Bytes heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk
aanbod of een opdracht te weigeren.
2.2 Een overeenkomst tussen Bit and Bytes en Afnemer komt pas tot stand nadat Bit and Bytes een
aanbod van Afnemer tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld,
mondeling en/of schriftelijk heeft aanvaard. Dit kan via WhatsApp, E-mail bevestiging en/of door betaling
van een factuur voor betreffende levering(en).
2.3 Een overeenkomst tussen Bit and Bytes en Afnemer komt, indien door Bit and Bytes geen offerte is
afgegeven, eveneens tot stand doordat Afnemer een opdracht heeft verstrekt en Bit and Bytes uitvoering
is gaan geven of heeft gegeven aan die opdracht. De inhoud van de overeenkomst wordt in dat geval
geacht te zijn weergegeven op de factuur die Bit and Bytes ter zake de door haar uitgevoerde opdracht
aan Afnemer heeft verzonden.

ARTIKEL 3: PRIJZEN
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld geldende prijzen van Bit and Bytes zoals vermeld op de ten
tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende, door Bit and Bytes gehanteerde prijslijst in
euro’s en exclusief BTW.
3.2 De door Bit and Bytes afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de
datum van bestelling. Hierin zijn vervat alle kosten ten aanzien van materiaal, personeel en gebruik van
de apparatuur, alsmede kosten van derden. Eventuele meerkosten zullen door Bit and Bytes tijdig aan
Afnemer worden kenbaar gemaakt.
3.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum
van bestelling en de datum van levering, heeft Bit and Bytes het recht de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar
was op het moment van de bestelling c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake
geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af
dan heeft Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden voor specifiek hetgeen bestelde. Bit
and Bytes is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.
3.4 Indien op verzoek van Afnemer door Bit and Bytes een uitgebreide offerte wordt gemaakt of de tot
stand gekomen overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Afnemer gehouden om de door Bit and Bytes in dat
verband gemaakte kosten aan te voldoen, ook wanneer Afnemer de offerte niet accepteert.
3.5 De kosten van verzending, invoer- en/of uitvoerrechten, belastingen, verzekeringen en overige kosten
van vervoer in de ruimste zin des woord, komen steeds voor rekening van Afnemer. Indien emballage
noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzaak van emballage
wordt uitsluitend door Bit and Bytes beoordeeld.

ARTIKEL 4: ABONNEMENTEN
4.1. Een abonnement bij Bit and Bytes bestaat uit abonnement om van onze diensten gebruik te maken.
4.2. Abonnementen worden aangegaan voor een minimumduur van 24 maanden. Daarna wordt het
abonnement automatisch verlengd voor dezelfde duur. Tijdens de minimumduur van 24 maanden kunnen
opzeggingen plaatsvinden tegen het einde van de minimumduur, met een opzegtermijn van één kwartaal.
Vanaf drie maanden voor het einde van de minimumduur kan op elk gewenst moment opgezegd worden
met de opzegtermijn van één kwartaal. Opzeggingen kunnen door middel van een (digitale) brief aan Bit
and Bytes, afdeling Annuleringen, De Droogmakerij 33-F, postcode 1851LX Heiloo worden verstuurd of
per e-mail aan info@BitAndBytes.nl ovv Annulering en de omschrijving welke dienst(en) opgezegd
worden en per wanneer.
Je kunt steeds op dezelfde manier opzeggen als je de overeenkomst bent aangegaan, dus als je per mail
een overeenkomst ben aangegaan, mag je deze ook per mail opzeggen. Bit and Bytes kan en mag een
abonnement onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde manieren als jij opzeggen.
4.3. Wanneer een abonnement eindigt, worden alle vorderingen van Bit and Bytes op jou (bijvoorbeeld
wat nog aan rekeningen betaald dient te worden) direct opeisbaar. Wanneer Bit and Bytes een
abonnement beëindigt, bijvoorbeeld omdat de rekeningen niet op tijd betaalt worden, is Bit and Bytes
gerechtigd een schadevergoeding in rekening te brengen die gebaseerd is op de resterende termijnen,
inclusief administratiekosten.
4.4. Bit and Bytes mag het abonnement meteen beëindigen als jij schuldsanering of surseance van
betaling hebt aangevraagd of die aan de opdrachtgever is verleend, als er faillissement wordt aanvraagt of
u failliet bent verklaard, als de verplichting(en) onder betreffende overeenkomst niet na worden gekomen
of als de overeenkomst op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor die bedoeld is.
4.5. Bit and Bytes kan haar rechten en verplichtingen uit het Abonnement overdragen. Behalve in geval
van overdracht van (een deel van) Bit and Bytes, heeft de Klant in geval van overdracht het recht het
Abonnement op te zeggen.

ARTIKEL 5: BETALING
5.1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 8 dagen na
factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer
NL96INGB0006365372 van de ING ten name van Bit and Bytes te Heiloo ovv het betreffende
factuurnummer.
5.2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat
daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van minimaal 5% per
maand. Zodra Afnemer in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Bit and
Bytes op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in
zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Bit and Bytes
is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met Afnemer gesloten
overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is
ontvangen.
5.3 Indien Afnemer in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen,
naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom
met een minimum van € 150,00 exclusief btw.
5.4 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van Afnemer of wanneer
toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Afnemer wordt uitgesproken, of wanneer er
beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht,
worden alle verplichtingen van Afnemer uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Bit
and Bytes is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met Afnemer gesloten overeenkomst op te
schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst. Eventueel is Bit and Bytes
gemandateerd om, bij uitblijven betaling(en) over te gaan tot in beslaglegging van computer
(rand)apparatuur.
5.5 De rechter te Alkmaar bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen
Afnemer en Bit and Bytes kennis te nemen. Bit and Bytes blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te
maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Afnemer.

ARTIKEL 6: LEVERING
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af kantoor, werkplaats, magazijn of
winkel, zulks ter keuze van Bit and Bytes maar in overleg met de Afnemer.
6.2 Als tijdstip van levering geldt de datum waarop Bit and Bytes de goederen heeft verzonden. Als plaats
van levering geldt de plaats van verzending.
6.3 Bit and Bytes zal in haar offerte c.q. in de bevestiging van de overeenkomst aangeven wanneer
levering plaats zal vinden, c.q. in overig contact met Afnemer.
6.4 Indien het product door Bit and Bytes bij Afnemer worden bezorgd is Bit and Bytes gerechtigd de
bezorgkosten in rekening te brengen.
6.5 Het is Bit and Bytes toegestaan bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien Bit and Bytes van
die mogelijkheid gebruikt maakt is Bit and Bytes bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.6 De door Bit and Bytes opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benaderingen zijn nimmer fatale
termijnen. Bij niet tijdige levering dient Bit and Bytes door Afnemer schriftelijk in gebreke te worden
gesteld en dient Bit and Bytes een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog te
leveren, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn
rechtvaardigen.
6.7 Overschrijding van de hiervoor in lid 2 en lid 4 genoemde termijnen geeft Afnemer niet het recht de
overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 7: AFNAMEVERPLICHTING
Afnemer is verplicht de door hem/haar bestelde zaken af te nemen op het moment dat deze door Bit and
Bytes worden afgeleverd. Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken door Bit and Bytes voor
rekening en risico van Afnemer worden opgeslagen-. Bit and Bytes zal de goederen gedurende 3 weken
aldus opslaan. Worden de goederen gedurende deze periode niet door Afnemer opgehaald, dan is
Afnemer gehouden om het totaalbedrag dat hij bij afname van de goederen verschuldigd zou zijn,
vermeerderd met de kosten van opslag, eventueel vervoer en uurloon voor (retour) reistijd aan Bit and
Bytes te voldoen, zulks zonder dat Bit and Bytes nog gehouden is tot levering van de goederen.

ARTIKEL 8: RISICO TRANSPORT
Alle goederen en materialen zijn vanaf het ogenblik van verzending voor risico van Afnemer. Ook wanneer
Franco levering is overeengekomen, is Afnemer zelf aansprakelijk voor alle schade, zoals transportbrand- en waterschade, diefstal of verduistering, die tijdens het vervoer ontstaat of wordt geleden. Bij
aankomst van de goederen dient Afnemer zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich
bevinden. Bij eventuele zichtbare schade dient de Afnemer zich steeds direct tot de vervoerder te
wenden.

ARTIKEL 9: RECLAMES
9.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten)
onderzoeken. Hierbij dient Afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst
beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die
gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
9.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Afnemer binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Bit
and Bytes te worden gemeld.
9.3 Niet zichtbare gebreken dienen door Afnemer binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14
dagen na levering aan Bit and Bytes schriftelijk te worden gemeld.
9.4 Indien Afnemer een klacht terecht heeft geuit, heeft Bit and Bytes de keuze het afgekeurde product
voor rekening van Bit and Bytes te repareren of vervangen, hetzij Afnemer te crediteren voor een bedrag
gelijk aan de door Afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Bit and Bytes is in dit geval
niet gehouden om enige door Afnemer geleden schade te vergoeden.
9.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onvakkundig gebruik, reparaties door derden, het
gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van
Afnemer komt, dan worden de kosten ter zake die reparaties afzonderlijk aan Afnemer in rekening
gebracht.
9.6 Indien Afnemer binnen de hiervoor in lid 2 of lid 3 genoemde termijn geen melding van enige
gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd.
9.7 Indien goederen zijn gemonteerd, zijn deze geaccepteerd:
Bij reclamatie na plaatsing is Bit and Bytes in dit geval niet gehouden om enige door Afnemer geleden
schade te vergoeden.

ARTIKEL 10: GARANTIE EN REPARATIE
10.1 Voor geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde
garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door Bit and Bytes uitdrukkelijk geen garantie verstrekt.
10.2 Goederen welke eventueel ter garantiebeoordeling of reparatie door Afnemer aan – Bit and Bytes
worden toegezonden, dienen Franco aan Bit and Bytes te worden verzonden. Over het eventueel
toekennen van een garantieclaim wordt uitsluitend door Bit and Bytes beslist.
10.3 Gerepareerde goederen worden door Bit and Bytes onder rembours teruggezonden, ongeacht of het
een reparatie onder garantie betreft of niet.
10.4 Vallen de goederen niet onder enige garantie, dan is Bit and Bytes gerechtigd om de kosten van
reparatie bij Afnemer in rekening te brengen.
10.5 Iedere garantie vervalt indien de ontstane schade een gevolg is van onvakkundig gebruik, reparaties
door Afnemer of door (Afnemer ingeschakelde) derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door
enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van Afnemer komt.

ARTIKEL 11: RISICO EN OPSLAG
11.1 Tenzij Bit and Bytes schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken voor rekening van
de Afnemer vanaf het moment van levering.
11.2 Indien de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor
rekening en risico van Afnemer opgeslagen.
11.3 Indien Afnemer achterstallig is in het betalen van enig bedrag aan Bit and Bytes,-is Bit and Bytes
gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en de levering uit te stellen tot
alle vervallen termijnen zijn betaald.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1 Alle door Bit and Bytes aan Afnemer geleverde zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Bit
and Bytes tot het moment waarop alle huidige en toekomstige vorderingen van Bit and Bytes op Afnemer,
uit welken hoofde dan ook en met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Bit and Bytes zijn betaald.
Indien op enigerlei wijze de eigendomsrechten van Bit and Bytes dreigen te worden geschaad, onder
meer door beslaglegging, aanvraag van faillissement of surséance van betaling is Afnemer gehouden om
Bit and Bytes daaromtrent direct in te lichten.
12.2 Door Bit and Bytes geleverde zaken, die krachtens lid1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen door Afnemer niet worden doorverkocht. Afnemer is voorts niet bevoegd om deze zaken te
verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.
12.3 Afnemer verleent Bit and Bytes reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te
betreden waar zich zaken van Bit and Bytes bevinden teneinde haar eigendomsrechten uit te kunnen
oefenen.
12.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen
is Bit and Bytes gerechtigd om de afgeleverde zaken waar op het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud
rust bij de Afnemer of derden die de zaken voor Afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen.
Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van € 2.500,– per
overtreding.

ARTIKEL 13: MONSTERS EN MODELLEN
Indien door Bit and Bytes een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed
slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken
kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden
geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

ARTIKEL 14: GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als
dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, dit op straffe
van verbeurte van een direct opeisbare boete ad € 25.000,– per overtreding.

ARTIKEL 15: EXPORTVERBOD
Alle door Bit and Bytes geleverde goederen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Afnemer in het
overeengekomen land van levering. Het is Afnemer niet toegestaan de door Bit and Bytes geleverde
goederen buiten dat land van levering op de markt te brengen, mits expliciet overeengekomen.
Doorverkoop en/of ander gebruik van de goederen en de daaraan verwante technologie en documentatie
door Afnemer geschiedt volledig voor eigen rekening en risico van Afnemer. Bit and Bytes aanvaardt ter
zake geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 16: ANNULERING
16.1 Indien Afnemer een reeds met Bit and Bytes gesloten overeenkomst c.q. een reeds aan Bit and
Bytes verstrekte opdracht intrekt en/of annuleert is Afnemer, naast een vergoeding voor de door Bit and
Bytes reeds gemaakte kosten, de volgende bedragen aan Bit and Bytes verschuldigd: – tot 6 weken voor
aanvang 10 % van de totale prijs;
– tot 4 weken voor aanvang 25 % van de totale prijs; – tot 4 weken voor aanvang 35 % van de totale prijs;
– tot 2 weken voor aanvang 45 % van de totale prijs; – tot 1 week voor aanvang 75 % van de totale prijs; –
minder dan 1 week voor aanvang tussen de 75 % en 95 % van de totale prijs, zulks afhankelijk van het
moment waarop annulering plaatsvindt.
16.2 Door de Afnemer reeds betaalde bedragen worden bij annulering in geen geval gerestitueerd.

ARTIKEL 17: ONTBINDING
17.1 In de navolgende gevallen heeft Bit and Bytes het recht om alle met Afnemer gesloten
overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele schriftelijke
mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd haar rechten, in het bijzonder het recht tot
volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen:
– Indien Afnemer aan een of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Bit and Bytes
gesloten overeenkomst niet, niet correct, dan wel niet tijdig voldoet;
– Indien Afnemer surséance van betaling aanvraagt;
– Indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
– Indien Afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of
stillegt;
– Indien op zaken van Afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
17.2 Als Bit and Bytes de ontbinding heeft ingeroepen is de vordering van Bit and Bytes, vermeerderd met
renten, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

ARTIKEL 18: INTELLECTUELE EIGENDOM
18.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle, in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of
geleverde Diensten en/of Werken, berusten uitsluitend bij Bit and Bytes of diens licentiegevers. Uitsluitend
indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen
worden aan Afnemer. Dit zal altijd schriftelijk overeengekomen dienen te worden, na eventueel
aangeboden offerte vanuit Opdrachtnemer (Bit and Bytes).
18.2 Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking
van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Afnemer de Werken of
andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik,
verveelvoudiging of openbaarmaking van de (geoffreerde) materialen dat buiten de strekking van de
overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het
auteursrecht. Afnemer zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van
€ 50.000,- per inbreukmakende handeling betalen aan Bit and Bytes. Dit doet niets af aan het recht van
Bit and Bytes om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen
treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
18.3 Afnemer is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt. Dit zal
altijd schriftelijk overeengekomen dienen te worden, na eventueel aangeboden offerte vanuit
Opdrachtnemer (Bit and Bytes).
18.4 Bit and Bytes zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, documentatie, netwerktekeningen
etcetera) van geleverde Werken aan Afnemer ter beschikking stellen na betaling van de betreffende
factuur en/of facturen en enkel op expliciet verzoek van Afnemer. Eventueel te spenderen uren tbv het
opstellen van documentatie, kunnen op nacalculatie in rekening worden gebracht. Dit naar inzicht van Bit
and Bytes.
18.5 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen en/of te wijzigen en/of te
vermenigvuldigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de
materialen.

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID
19.1 Bit and Bytes is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke Afnemer als
gevolg van of in verband met deze overeenkomst beweert te hebben geleden.
19.2 Indien Bit and Bytes ,ondanks het geen hiervoor in lid 1 wordt bepaald, toch aansprakelijk is voor
enige door Afnemer geleden schade, is het bedrag waarvoor Bit and Bytes aansprakelijk is beperkt tot
maximaal het bedrag ter hoogte van het door Afnemer verschuldigde factuurbedrag ter zake de levering
welke de schade heeft veroorzaakt.
19.3 Bit and Bytes is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bit and Bytes aan de
overeenkomst te laten beantwoorden;
– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
19.4 Bit and Bytes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
19.5 Bit and Bytes is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door medewerkers van
Afnemer of door Afnemer ter beschikking gestelde personen om monteurs/medewerkers van Bit and
Bytes te helpen bij het monteren of onderhouden van de geleverde producten.
19.6 Afnemer vrijwaart Bit and Bytes voor eventueel aanspraken van derden die verband houden met de
tussen Afnemer en Bit and Bytes gesloten overeenkomst.
19.7 In geval van een samenwerkingsverband tussen (onder)aannemers, 3e partijen, etcetera, waarbij Bit
and Bytes een aanbieding cq dienstverlening in samenwerking met een (onder)aannemer cq 3e partij
aangeboden hebben bij u, staat dit uitdrukkelijk omschreven in de aangeboden offerte cq
dienstomschrijving. Afnemer vrijwaart Bit and Bytes voor eventueel aanspraken van derden die verband
houden met de tussen Afnemer en Bit and Bytes gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 20: INDEXERINGSBEPALINGEN
20.1. Indexering kan ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming
van de overeenkomst plaatsvinden. Indexering geschiedt aan de hand van een van de volgende indexen:
Consumentenprijsindex (CPI): De CPI is de belangrijkste maatstaf voor de inflatie. De index laat het
prijsverloop zien van goederen en diensten die consumenten aanschaffen. Waaronder dagelijkse
boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies.
Dienstenprijsindex (DPI): Deze index laat het prijsverloop zien van diensten in Nederland.
Indexcijfers cao-lonen: Inclusief bijzondere beloningen. Deze index gaat over de gemiddelde
loonontwikkeling van alle cao’s in Nederland.
Producentenprijsindex (PPI): Deze index laat de gemiddelde prijsontwikkeling zien van afzetprijzen,
invoerprijzen en industrieproducten.
Binnen deze prijsindexen bepaalt Bit and Bytes vervolgens de specifieke goederen, diensten en/of
sectoren.
20.2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende hoogte van
loonkosten,
sociale premies en overheidslasten, opslag- en transportkosten en assurantiepremie, grondstoffen- en
andere kosten.
20.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar
– zo nodig achteraf – te indexeren overeenkomstig de door het centraal bureau voor de statistiek (CBS)
gepubliceerde maand consumentenprijsindexcijfer (CPI), bijvoorbeeld de reeks alle huishoudens. Hierbij
wordt de reeks 2000=100 gehanteerd, tenzij opdrachtnemer voor een recentere reeks kiest. De
gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs per 1 januari, vermenigvuldigd met het indexcijfer voor de
maand die vier maanden eerder ligt (september) en gedeeld door het indexcijfer van de maand die 16
maanden eerder ligt (september, één jaar eerder). Opdrachtnemer heeft het recht om in het kader van de
indexering een lager indexeringsbedrag toe te passen dan het indexeringsbedrag dat correspondeert met
de uitkomst van voormelde formule.
20.4. In plaats van de indexering van het vorige lid heeft opdrachtnemer het recht op een hogere
prijsverhoging aan
de opdrachtgever in rekening te brengen als gevolg van branche gerelateerde kostenstijgingen, per 1
januari of per andere datum.
20.5. De opdrachtnemer factureert op basis van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst en de
hierin vermelde omvang van de leveringen. Feitelijke afwijkingen ten aanzien van de overeengekomen
omvang van de leveringen leidt niet tot aanpassing van het te factureren bedrag tenzij de omvang van de
leveringen meeromvattend is dan in de overeenkomst vermeld.
20.6. Ingeval de opdrachtgever meer verbruiksartikelen/vullingen gebruikt ten opzichte van de in de
overeenkomst vermelde omvang, zal dit meerverbruik in rekening worden gebracht tegen de prijzen als
welke gelden op het moment dat dit meerverbruik in rekening wordt gebracht overeenkomstig het
bepaalde in artikel 20.5.
20.7. Opdrachtnemer is verplicht in geval van een prijsverhoging zoals in dit artikel genoemd de
opdrachtgever voorafgaand te informeren indien dit telkens meer dan 5% bedraagt.
20.8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, indien naderhand blijkt dat er niet correcte prijsafspraken zijn overeengekomen, bijvoorbeeld
als gevolg van miscalculatie.
20.9. Indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft verkregen voor vrij verbruik van verbruiksgoederen,
evalueert opdrachtnemer na verloop van één jaar. Mocht dit verbruik afwijken dan kan dit
prijsconsequenties hebben voor de opdrachtgever.

ARTIKEL 21: OVERMACHT
21.1. De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel
of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet
te wijten is aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde nietverwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van de opdrachtnemer en/of derden die de opdrachtnemer
voor uitvoering van de overeenkomst inschakelt. (Overmacht in de zin van art 6:75BW).
21.2. In geval van overmacht van de zijde van de opdrachtnemer worden haar verplichtingen opgeschort.
Wanneer de overmacht situatie van de opdrachtnemer langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben
partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds
ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

ARTIKEL 22: PRIVACYBESCHERMING
22.1 Alle gegevens die Afnemer aan Bit and Bytes doorgeeft worden door Bit and Bytes opgeslagen en in
eigen of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord
klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer.
22.2. Op schriftelijk verzoek van de Afnemer zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage
worden verstrekt. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden
verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Dit dient ten alle tijden schriftelijk aangevraagd te
worden incl. een kopij id bewijs.
22.3 Bit and Bytes verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking geen
gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

ARTIKEL 23: BIJZONDERE VOORWAARDEN TER ZAKE VAN VERHUUR/LENEN APPARATUUR
23.1 Bit and Bytes is slechts aansprakelijk voor door Afnemer gelden schade, voor zover deze door de bij
het aangaan van de huur/leen afgesloten verzekering wordt gedekt.
23.2 Huurprijzen van Bit and Bytes zijn exclusief BTW en verzekeringskosten. De huurprijs wordt
verhoogd met de uitvoeringskosten (o.a. voor transport, opstelling en aansluiting van de apparatuur).
Tenzij anders overeengekomen wordt de apparatuur door ons vervoerd. Huurprijzen van apparatuur bij
volgdagen gelden alleen voor een ononderbroken huurtermijn. Eventuele door Bit and Bytes ten behoeve
van de verhuurde apparatuur te bewijzen diensten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
Bit and Bytes behoudt zich te allen tijde het recht voor een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te
vorderen van de overeengekomen huurprijs.
23.3 Bit and Bytes heeft in geval van een huurovereenkomst/het lenen van apparatuur te allen tijde het
recht de huurovereenkomst op te schorten, te beëindigen of te ontbinden. Een voorbeeld wanneer hiervan
sprake kan zijn, is de situatie waarin de locatie waar de geleverde goederen moeten worden afgeleverd,
niet voldoet aan de in de offerte afgesproken vereisten van de locatie. Ook heeft Bit and Bytes het recht
om aanvullende vereisten te stellen aan de locatie, wanneer op locatie blijkt dat deze op eenvoudige wijze
geschikt kan worden gemaakt.
23.4 Bit and Bytes is gerechtigd meerkosten ten gevolge van bovenstaande door te berekenen aan
Afnemer.

ARTIKEL 24: TOEPASSELIJK RECHT
Op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met Bit and Bytes hoe dan ook genaamd en
uit welken hoofde dan ook is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 25: BEVOEGDE RECHTER
De rechtbank te Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien
uit de met Bit and Bytes gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 26: WIJZIGING EN VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN
26.1 Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Bit
and Bytes staat wel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder KVK nr. 56589719.
26.2 Deze voorwaarden zijn opvraagbaar via de internetsite van Bit and Bytes, https://www.BitAndBytes.nl
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst.
26.3 Deze versie is van 7 januari 2022 en zal jaarlijks worden herzien c.q. aangepast.